Inschrijvingen

Inschrijvingen voor schooljaar 2024-2025: zie voor verdere info bij punt 1: planning.

1. Aanmelden en inschrijven
Onze school werkt met een aanmeldingssysteem, net als alle andere scholen binnen het LOP-gebied Antwerpen. Welke groep kinderen zich wanneer kan komen aanmelden, vind je op de website meldjeaan.antwerpen.be.
De helpdesk van de studiewijzer helpt u graag verder van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur.
Telefoon: 0800 62 185 (gratis nummer)
e-mail: [email protected]
website: http://meldjeaan.antwerpen.be

Bij de aanmelding zal men je bevragen naar enkele gegevens. Vul die eerlijk in, want bij foute informatie verlies je je recht op inschrijven dat je via de aanmeldingsprocedure verwerft.
Na de aanmeldingsperiode ordent het Centraal AanmeldingsRegister de aangemelde leerlingen met de criteria:

 1. afstand van het domicilieadres van de leerling tot de school of vestigingsplaats
 2. afstand van het werkadres van een van beide ouders tot de school of vestigingsplaats
 3. de plaats van de school of vestigingsplaats binnen de rangorde gemaakt door de ouders (enkel in combinatie met 1, 2, of 3)
  Na de ordening laat men je binnen vier werkdagen weten of je kind al dan niet gunstig gerangschikt is.
  Indien jouw kind gunstig gerangschikt is, word je schriftelijk of via elektronische drager op de hoogte gebracht wanneer je je kind mag komen inschrijven.
  Is je kind niet gunstig gerangschikt, dan ontvang je een weigeringsdocument. Op dit weigeringsdocument staat waarom je geweigerd werd, op welke plaats in de wachtlijst je kind staat en waar je terecht kan met eventuele klachten.

Planning
De periodes worden afgesproken als volgt:
17/01 tot en met 2/02 aanmeldperiode enkel voor broers en zussen
De eerste dag start om 9.30u
De laatste dag eindigt de aanmeldperiode om 17.00u

Inschrijven enkel op afspraak en nadat u bevestiging hebt gekregen dat u mag inschrijven.

Van 27/02 tot en met 19/03 aanmeldperiode voor alle andere kinderen (nog geen broers of zussen op school)
De eerste dag start om 9.30u
De laatste dag eindigt de aanmeldperiode om 17.00u

BELANGRIJK: kleuters die naar het 1ste leerjaar mogen, worden automatisch ingeschreven in onze lagere school. U hoeft hen niet opnieuw aan te melden.

Een aanmelding omzetten in een inschrijving
Het best nemen de ouders contact op met het secretariaat om een persoonlijke afspraak te maken.
Secretariaat Lagere School: 03/217 44 10
Secretariaat Kleuterschool: 0471/89 65 00

Bij de inschrijving moet u de identiteitskaart van uw kind kunnen voorleggen.
Tijdens dit eerste informatiemoment wordt de school met de hulp van het opvoedingsproject , de schoolbrochure en aan de hand van mogelijke vragen voorgesteld. Het schoolreglement wordt toegelicht.
De nieuwe leerling is definitief ingeschreven als het inschrijvingsformulier ondertekend is en de ouders bevestigd hebben in kennis te zijn van het opvoedingsproject en het reglement en beide actief te willen ondersteunen.

2. Weigeren
Onze school moet haar capaciteit vastleggen.
Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.

3. Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar
Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet je kind zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar en ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een kleuterschool, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
 • Gedurende dat voorgaande schooljaar minstens 250 halve schooldagen aanwezig zijn geweest.
 • Beschikken over een bewijs dat je kind het vorige schooljaar onderwijs heeft gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse taalunie.

Kinderen uit de laatste kleuterklas van onze school kunnen rechtstreeks doorstromen naar ons eerste leerjaar. U hoeft uw kind niet meer aan te melden. U wordt per brief uitgenodigd om een afspraak te maken met het secretariaat van de lagere school (03/217 44 10) of kleuterschool (0471/89 65 00) om kennis te nemen van het schoolreglement en het opvoedingsproject van de lagere school en een aantal nuttige documenten te ontvangen.

4. Screening niveau onderwijstaal
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.

Voor meer info over de taalscreening: zie https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/verplichte-taalscreening-bij-eerste-instap-in-het-gewoon-lager-onderwijs