Projecten

Sam Samen
Sam Samen is een sociaal emotioneel project dat door de leerkrachten is uitgewerkt. De hele kleuterschool komt om de 2 maanden samen. Er wordt een toneel gespeeld door de leerkrachten samen met Sam Samen. De leerkrachten laten zo de volgende maanpunten zien:
Sociale vaardigheid zoals, alsjeblief en dank je wel, sorry zeggen, eerlijk zijn, vinger in de lucht, ….

Bodymap
De school heeft gekozen voor het bewegingsproject bodymap. Elke week worden er dozen bewegingsmateriaal doorgegeven van klas naar klas om zo de kinderen motorisch te stimuleren.

Xacomundo
In het kader van xacomundo trachten we kleuters bewust te maken van de aanwezigheid van kwetsbare mensen rondom ons en in de 3de wereld. We kiezen een project uit, waarrond we met de hele kleuterschool werken en trachten doorheen activiteiten, voorstellingen voor ouders, inzamelacties, …“hoofd, hart en handen” van de kinderen aan te spreken.

Xacomundo stellen we graag voor als een metroplan waar 4 lijnen elkaar voortdurend opzoeken en kruisen: de groene lijn met projecten rond duurzaamheid en ecologie, de gele noord-zuidlijn waar de aandacht gaat naar duurzame relaties tussen het rijke noorden en het arme zuiden, de blauwe stadslijn met aandacht voor kansarmoede in onze grootsteden en de grijze i-lijn die ons inspireert en goesting geeft om samen stationnetjes op te zetten, ergens langs één van de lijnen van het Xacomundoplan.

MOS
We zijn een MOS school Milieu zorg op school. Elke maand wordt er een actie door de groene ridder aangebracht:  fluo, moestuin, sorteren, kippen verzorgen,…. We trachten als school de kleuters bewust te maken over het milieu daarom vinden we het belangrijk dat de koekjes, zonder papiertje, in koekendozen worden meegegeven net zoals de boterhammen en het fruit.