Afspraken

1. Op tijd komen
De schooldag begint met een vast kringmoment. Alle kleuters zitten rustig samen in de kring en luisteren naar elkaar en de juf. Een laatkomertje stoort het kringmoment. Dat is vervelend voor de klasgenootjes, de juf maar vooral voor het kind zelf. Maak er dus een goede gewoonte van om tijdig thuis te vertrekken.

2. Toegang tot de school en de klas
U kan uw kleuter brengen en ophalen tijdens de uren die vermeld staan onder punt 6.
Wanneer u de klasleerkracht wenst te spreken, kom dan voor of na de schooluren even langs en maak indien nodig een afspraak. Tijdens de schooluren is de leerkracht aan het werk met de kleuters en kan ze u niet te woord staan.
Wanneer u uw kind in uitzonderlijke omstandigheden vroeger moet ophalen, spreekt u dit best even af met de leerkracht. U kunt de school dan binnenkomen via de hoofdingang.

Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen. Zij bieden zich aan bij de receptie via de hoofdingang aan de Collegelaan 36.

3. Parkeren
Geef uw kleuter het goede voorbeeld en werk mee aan een verkeersveilige schoolbuurt.

Parkeer uw voertuig reglementair. Wandel samen met uw kind enkele meters tot aan de schoolpoort. Zowel parkeren als stationeren op het verhoogde kruispunt in de Posenaerstraat is verboden. U hindert het doorgaande verkeer en blokkeert het zicht van de toezichters, andere ouders en kinderen aan de schoolpoort.

Op de Collegelaan is dubbel parkeren niet alleen verboden, maar ook ontzettend gevaarlijk en hinderlijk.

Kleuters worden opgehaald bij de kleuterjuf. Wij geven een kleuter nooit de toelating om naar u toe te komen terwijl u vanuit uw auto wenkt.

4. Ineten
Kleuters die op school blijven eten brengen een brooddoos (geen aluminiumfolie of plastic zakjes) mee met voldoende boterhammetjes.

Koffiekoeken, pannenkoeken, pizza en dergelijke worden omwille van praktische redenen niet toegelaten.

De kleuters kunnen op school drank verkrijgen (melk, water, thee).

Voor het ineten wordt een bijdrage gevraagd (zie punt bijdrageregeling).

5. Tussendoortjes
Zowel tijdens de ochtendspeeltijd als tijdens de namiddagspeeltijd kan uw kleuter een tussendoortje nuttigen.

U mag een koek (zonder chocolade aan de buitenkant) of een stukje hapklaar fruit meegeven in een daarvoor geschikt doosje met de naam van uw kleuter op.

Als MOS-school dragen we afvalpreventie hoog in ons vaandel. Papiertjes en aluminiumfolie zijn niet toegelaten.

De kleuters kunnen op school water drinken. Tijdens de winterperiode wordt ook thee aangeboden.

Woensdag is fruitdag: we laten de koekjes thuis en brengen alleen hapklaar fruit of groenten mee.

6. Postmapje
Uw kleuter brengt op geregelde tijdstippen een mapje mee met daarin het heen-en weerschriftje. In het mapje vindt u ook brieven met alle nodige informatie omtrent uitstappen, projecten of materialen die u kunt bestellen. De schoolrekeningen worden eveneens via deze weg meegegeven.

Stop het schriftje en de brieven steeds in het mapje om het weer mee naar school te geven.

In het schriftje vindt u informatie over het klasgebeuren. Als uw kleuter iets mee naar school mag brengen in verband met een thema dat wordt behandeld, staat dat in het schriftje genoteerd.

Wij vinden het fijn dat u deze zaken met de nodige belangstelling leest. Zo is uw kind altijd in orde en blijft u op de hoogte.

Gelieve het schriftje en in te vullen brieven steeds stipt terug mee te geven met uw kind.

7. Verjaardagen
We zetten uw kind heel graag in de bloemetjes op deze speciale dag.

In de klas maken we uitgebreid tijd voor de jarige.

Een traktatie is heel fijn maar graag vragen we u om

 • geen chips, snoep en slagroomtaarten mee te geven
 • altijd even af te spreken met de leerkracht zodat ze ervoor kan zorgen dat er voldoende tijd kan worden uitgetrokken voor het feestvarkentje.

8. Rookverbod
Roken in en rond het schoolgebouw is bij wet verboden.

9. Afwezigheden
Wanneer uw kleuter afwezig is, is het aangewezen om de school hiervan op de hoogte te brengen. De kleuterjuf zal deze inspanning zeker waarderen.

Omdat er geen leerplicht is, moet een afwezigheid in de kleuterschool niet gewettigd worden door een medisch attest.

NB wanneer uw kleuter op 1 september reeds 6 jaar is, is hij/zij wel leerplichtig en gelden dezelfde regels als bij afwezigheid in de lagere school.
De volledige regelgeving vindt u terug op: www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/algemeen/afwezig-zijn.htm

Om volgend schooljaar te kunnen inschrijven voor het eerste leerjaar, moet uw kind dit jaar voldoende aanwezig zijn op school.

Voor 6-jarigen (geboortejaar 2010) betekent voldoende aanwezigheid 220 halve dagen.
Ook 5-jarigen (geboortejaar 2011) moeten een minimum aantal aanwezigheden op school behalen: hier gaat het om 185 halve dagen aanwezigheid.

10. Medicijnen
Op school mogen wij enkel medische handelingen uitvoeren met de medicijnen die daarvoor worden voorzien in de schoolapotheek. Dit houdt in dat wij geen neusdruppels, koortswerende of pijnstillende middelen, hoestsiropen, antibiotica en dergelijken mogen toedienen aan uw kind. Indien dit absoluut vereist is tijdens de schooluren, hebben wij hiervoor een schriftelijk bewijs van uw huisarts of de behandelende arts nodig waarin deze ons de toestemming geeft om de medicatie toe te dienen.

11. Luizen
Wanneer uw kind luisjes heeft, aarzel dan niet en verwittig de school.
In het heen-en weerschriftje van uw kind vindt u dan deze sticker.luizen
Zo weet u dat u de haartjes van uw kleuter best grondig controleert en indien nodig de nat-kammethode toepast of bij de apotheker een behandelende shampoo koopt.

12. Allergie
Gelieve elke vorm van allergie aan de klasleerkracht te melden. Zij brengt de rest van het schoolteam hierover op de hoogte.

13. Ongeval en ziekte
Wanneer uw kindje ziek is blijft het beter thuis. Zieke kinderen hebben extra aandacht en verzorging nodig en die kunnen wij op school niet bieden.

Wanneer uw kindje tijdens de schooldag ziek wordt, contacteren we u of de contactpersoon die u op de fiche noteerde.

Ook bij een verwonding waarvoor een dokter gecontacteerd dient te worden, bellen we u op.

Als wij niemand kunnen bereiken en uw kind heeft dringende medische verzorging nodig, kan de school om redenen van verzekering niet instaan voor vervoer naar de spoeddienst. We bellen dan een ambulance op.

De lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval op school, valt onder de schoolverzekering.

14. Privacy
De school beschikt, na inschrijving, over uw gegevens en zal deze niet aan derden verstrekken, tenzij met uw toestemming.
Door het reglement te ondertekenen geeft u de school stilzwijgend toestemming om niet geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren op de klasblog of de website van de school. Er worden bij de foto’s geen namen vermeld.

15. Maximumfactuur
De school verstrekt uw kind al het nodige materiaal.

De bedragen die voor tijdschriften (Doremi en Dopido ), opvang en middagtoezicht worden gefactureerd zijn voor eigen rekening.

Voor schooluitstappen zoals de sportdag, een toneelvoorstelling en dergelijke mag de school u per schooljaar een wettelijk bepaald maximumbedrag aanrekenen.

Voor de kleuters die vier jaar oud worden in het jaar waarin het schooljaar begint, betalen ouders maximaal 35 euro, terwijl de ouders van een kind dat vijf jaar oud wordt in het jaar waarin het schooljaar begint, maximaal 40 euro betalen. Voor 2- en 3-jarige kleuters wordt maximaal 25 euro aangerekend.

16. Oudercontact
Bij de aanvang van het schooljaar wordt er een algemene infoavond gegeven. Deze gaat door in de klas van uw zoontje of dochtertje en geeft u de kans om de leerkracht van uw kind en de andere ouders te ontmoeten. U kan ook kennis maken met de directie, de zorgleerkracht, de CLB-verantwoordelijke en het oudercomité.

In de loop van het schooljaar volgen nog 3 spreekgelegenheden. Hierop bespreekt u met de leerkracht en indien gewenst de zorgleerkracht hoe het met uw kind gaat op school. De leerkracht bespreekt met u aan de hand van een aantal gerichte observaties de vorderingen en evolutie van uw kleuter tijdens de voorbije maanden.

We vragen met aandrang uw kinderen tijdens de contactavonden thuis te laten, omdat er slechts gedurende een korte periode toezicht voorzien is.
Buiten deze periode dekt de schoolverzekering geen schade.

17. Fiets
Om praktische redenen kunnen wij geen veilige stallingsplaats aanbieden voor de fiets of buggy van uw kleuter. Enkel wanneer zowel uzelf als uw kind met de fiets naar school komt, maken we graag een uitzondering.

18. Speelgoed
De kleuters mogen op eigen verantwoordelijkheid plastieken ballen, springtouwen en hoepels meebrengen naar school.
Speelkaarten, knikkers, computerspelletjes en ander speelgoed zijn niet toegelaten tenzij uitdrukkelijk vermeld in het heen-en weerschriftje.

19. Schoolverzekering

 • Leerlingen
  De schoolverzekering dekt de lichamelijke schade die het gevolg is van ongevallen op school. Het is de gewoonte dat ouders dit onderling via hun familiale verzekering regelen. U krijgt hiervoor de nodige documenten van het secretariaat die u laat invullen door de dokter en nadien hier weer terugbezorgt.Materiële schade (brillen, fietsen, …) valt niet binnen de schoolverzekering.
 • Vrijwilligerswerk
  Overeenkomstig de wet van 3 juli 2005 verzekert de school de vrijwilligers, waarop zij beroep doet bij bv. schoolfeest, schooluitstap e.d. voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de volgende elementen:

  • De organisatie zelf en de individuele leden van de vereniging zijn verzekerd. Verder zijn alle vrijwilligers en eventuele medewerkers verzekerd, dus ook vrijwilligers die zich op lossere of ad hoc basis inzetten, of familieleden van de vrijwilliger die een handje meehelpen.
  • Alle activiteiten die in de verzekeringspolis omschreven staan, worden verzekerd. Aan die omschrijving wordt steeds een bredere interpretatie gegeven.
  • In de polis worden de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie en de persoonlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers, de bestuursleden van de vereniging, haar werknemers en haar leden geregeld.
  • Zowel schadegevallen die bij of tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk gebeuren, als schadegevallen op de weg van en naar de activiteiten worden gedekt.
  • Wat betreft de omvang van de verzekerde bedragen, gaat de voorkeur uit naar bedragen die parallel lopen met diegene die nu in de familiale polissen van toepassing zijn.
  • In principe is de organisatie steeds aansprakelijk en dus verzekerd. Voor schade veroorzaakt door zware fout of door opzet, kan van dit principe afgeweken worden, op voorwaarde dat de verzekeraar de zware fout of het opzet kan bewijzen.
  • Er worden geen onkostenvergoedingen betaald voor het vrijwilligerswerk.
  • Tijdens de activiteiten kan de vrijwilliger zaken vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in art.458 van het Strafwetboek.