Voor akkoord

De ouders ondertekenen het schoolreglement (met inbegrip van de engagementsverklaring) en de schoolvisie.
Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.
Bij elke inschrijving worden deze documenten schriftelijk of elektronisch aan de ouders ter beschikking gesteld door de directeur.
Bij wijzigingen in het reglement worden de ouders hierover (schriftelijk of elektronisch op de hoogte gebracht .

Inschrijven

1. In de kleuterschool

Er is een maximumcapaciteit van 110 kleuters.
Om over te gaan naar een volgende kleuterklas hoeft u niet opnieuw in te schrijven.

2. Veranderen van school
Bij een schoolverandering in de loop van het schooljaar brengt de nieuwe school, de oorspronkelijke school op de hoogte (via aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs).
De nieuwe inschrijving is pas rechtsgeldig de eerste schooldag na de mededeling.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de klasindeling voor het nieuwe schooljaar is het belangrijk dat u de directie zo snel mogelijk op de hoogte brengt als u van school wenst te veranderen.

3. Naar het eerste leerjaar
Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet uw kind zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar en ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een kleuterschool, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, en gedurende dat voorgaande schooljaar minstens 250 halve schooldagen aanwezig zijn geweest. Is dat niet het geval, dan beslist de toelatingsklassenraad van de lagere school of het kind al dan niet nog een jaartje in het kleuteronderwijs blijft.
  Voor kinderen die van de kleuterschool van het Xaveriuscollege doorstromen naar het eerste leerjaar op het Xaveriuscollege verzorgt de school zelf deze administratieve formaliteit.
 • beschikken over een bewijs dat uw kind het vorige schooljaar onderwijs heeft gevolgd in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse taalunie.
  Kinderen uit de laatste kleuterklas van onze school kunnen rechtstreeks doorstromen naar ons eerste leerjaar. U hoeft uw kind niet meer aan te melden. U wordt per brief uitgenodigd om een afspraak te maken met de directie om kennis te nemen van het schoolreglement en het opvoedingsproject van de lagere school en een aantal nuttige documenten te ontvangen.

De oudste kleuters worden spelenderwijs voorbereid op het eerste leerjaar. Aan de hand van een aantal gerichte observaties en een schoolrijpheidstest bekijken we waar we eventueel nog extra aan kunnen werken om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. Deze resultaten neemt de klasleerkracht en eventueel de zorgjuf graag met u door op een oudercontact.
De oudste kleuters gaan in de loop van het schooljaar al eens kijken in het eerste leerjaar en nemen deel aan enkele activiteiten en opdrachten op hun niveau. Zo maken ze kennis met de leerkrachten van het eerste leerjaar en hebben ze een juist beeld van wat er in dat eerste leerjaar allemaal gebeurt.

Afspraken

1. Op tijd komen
De schooldag begint met een vast kringmoment. Alle kleuters zitten rustig samen in de kring en luisteren naar elkaar en de juf. Een laatkomertje stoort het kringmoment. Dat is vervelend voor de klasgenootjes, de juf maar vooral voor het kind zelf. Maak er dus een goede gewoonte van om tijdig thuis te vertrekken.

2. Toegang tot de school en de klas
U kan uw kleuter brengen en ophalen tijdens de uren die vermeld staan onder punt 6.
Wanneer u de klasleerkracht wenst te spreken, kom dan voor of na de schooluren even langs en maak indien nodig een afspraak. Tijdens de schooluren is de leerkracht aan het werk met de kleuters en kan ze u niet te woord staan.
Wanneer u uw kind in uitzonderlijke omstandigheden vroeger moet ophalen, spreekt u dit best even af met de leerkracht. U kunt de school dan binnenkomen via de hoofdingang.

Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen. Zij bieden zich aan bij de receptie via de hoofdingang aan de Collegelaan 36.

3. Parkeren
Geef uw kleuter het goede voorbeeld en werk mee aan een verkeersveilige schoolbuurt.

Parkeer uw voertuig reglementair. Wandel samen met uw kind enkele meters tot aan de schoolpoort. Zowel parkeren als stationeren op het verhoogde kruispunt in de Posenaerstraat is verboden. U hindert het doorgaande verkeer en blokkeert het zicht van de toezichters, andere ouders en kinderen aan de schoolpoort.

Op de Collegelaan is dubbel parkeren niet alleen verboden, maar ook ontzettend gevaarlijk en hinderlijk.

Kleuters worden opgehaald bij de kleuterjuf. Wij geven een kleuter nooit de toelating om naar u toe te komen terwijl u vanuit uw auto wenkt.

4. Ineten
Kleuters die op school blijven eten brengen een brooddoos (geen aluminiumfolie of plastic zakjes) mee met voldoende boterhammetjes.

Koffiekoeken, pannenkoeken, pizza en dergelijke worden omwille van praktische redenen niet toegelaten.

De kleuters kunnen op school drank verkrijgen (melk, water, thee).

Voor het ineten wordt een bijdrage gevraagd (zie punt bijdrageregeling).

5. Tussendoortjes
Zowel tijdens de ochtendspeeltijd als tijdens de namiddagspeeltijd kan uw kleuter een tussendoortje nuttigen.

U mag een koek (zonder chocolade aan de buitenkant) of een stukje hapklaar fruit meegeven in een daarvoor geschikt doosje met de naam van uw kleuter op.

Als MOS-school dragen we afvalpreventie hoog in ons vaandel. Papiertjes en aluminiumfolie zijn niet toegelaten.

De kleuters kunnen op school water drinken. Tijdens de winterperiode wordt ook thee aangeboden.

Woensdag is fruitdag: we laten de koekjes thuis en brengen alleen hapklaar fruit of groenten mee.

6. Postmapje
Uw kleuter brengt op geregelde tijdstippen een mapje mee met daarin het heen-en weerschriftje. In het mapje vindt u ook brieven met alle nodige informatie omtrent uitstappen, projecten of materialen die u kunt bestellen. De schoolrekeningen worden eveneens via deze weg meegegeven.

Stop het schriftje en de brieven steeds in het mapje om het weer mee naar school te geven.

In het schriftje vindt u informatie over het klasgebeuren. Als uw kleuter iets mee naar school mag brengen in verband met een thema dat wordt behandeld, staat dat in het schriftje genoteerd.

Wij vinden het fijn dat u deze zaken met de nodige belangstelling leest. Zo is uw kind altijd in orde en blijft u op de hoogte.

Gelieve het schriftje en in te vullen brieven steeds stipt terug mee te geven met uw kind.

7. Verjaardagen
We zetten uw kind heel graag in de bloemetjes op deze speciale dag.

In de klas maken we uitgebreid tijd voor de jarige.

Een traktatie is heel fijn maar graag vragen we u om

 • geen chips, snoep en slagroomtaarten mee te geven
 • altijd even af te spreken met de leerkracht zodat ze ervoor kan zorgen dat er voldoende tijd kan worden uitgetrokken voor het feestvarkentje.

8. Rookverbod
Roken in en rond het schoolgebouw is bij wet verboden.

9. Afwezigheden
Wanneer uw kleuter afwezig is, is het aangewezen om de school hiervan op de hoogte te brengen. De kleuterjuf zal deze inspanning zeker waarderen.

Omdat er geen leerplicht is, moet een afwezigheid in de kleuterschool niet gewettigd worden door een medisch attest.

NB wanneer uw kleuter op 1 september reeds 6 jaar is, is hij/zij wel leerplichtig en gelden dezelfde regels als bij afwezigheid in de lagere school.
De volledige regelgeving vindt u terug op: www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/algemeen/afwezig-zijn.htm

Om volgend schooljaar te kunnen inschrijven voor het eerste leerjaar, moet uw kind dit jaar voldoende aanwezig zijn op school.

Voor 6-jarigen (geboortejaar 2010) betekent voldoende aanwezigheid 220 halve dagen.
Ook 5-jarigen (geboortejaar 2011) moeten een minimum aantal aanwezigheden op school behalen: hier gaat het om 185 halve dagen aanwezigheid.

10. Medicijnen
Op school mogen wij enkel medische handelingen uitvoeren met de medicijnen die daarvoor worden voorzien in de schoolapotheek. Dit houdt in dat wij geen neusdruppels, koortswerende of pijnstillende middelen, hoestsiropen, antibiotica en dergelijken mogen toedienen aan uw kind. Indien dit absoluut vereist is tijdens de schooluren, hebben wij hiervoor een schriftelijk bewijs van uw huisarts of de behandelende arts nodig waarin deze ons de toestemming geeft om de medicatie toe te dienen.

11. Luizen
Wanneer uw kind luisjes heeft, aarzel dan niet en verwittig de school.
In het heen-en weerschriftje van uw kind vindt u dan deze sticker.luizen
Zo weet u dat u de haartjes van uw kleuter best grondig controleert en indien nodig de nat-kammethode toepast of bij de apotheker een behandelende shampoo koopt.

12. Allergie
Gelieve elke vorm van allergie aan de klasleerkracht te melden. Zij brengt de rest van het schoolteam hierover op de hoogte.

13. Ongeval en ziekte
Wanneer uw kindje ziek is blijft het beter thuis. Zieke kinderen hebben extra aandacht en verzorging nodig en die kunnen wij op school niet bieden.

Wanneer uw kindje tijdens de schooldag ziek wordt, contacteren we u of de contactpersoon die u op de fiche noteerde.

Ook bij een verwonding waarvoor een dokter gecontacteerd dient te worden, bellen we u op.

Als wij niemand kunnen bereiken en uw kind heeft dringende medische verzorging nodig, kan de school om redenen van verzekering niet instaan voor vervoer naar de spoeddienst. We bellen dan een ambulance op.

De lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval op school, valt onder de schoolverzekering.

14. Privacy
De school beschikt, na inschrijving, over uw gegevens en zal deze niet aan derden verstrekken, tenzij met uw toestemming.
Door het reglement te ondertekenen geeft u de school stilzwijgend toestemming om niet geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren op de klasblog of de website van de school. Er worden bij de foto’s geen namen vermeld.

15. Maximumfactuur
De school verstrekt uw kind al het nodige materiaal.

De bedragen die voor tijdschriften (Doremi en Dopido ), opvang en middagtoezicht worden gefactureerd zijn voor eigen rekening.

Voor schooluitstappen zoals de sportdag, een toneelvoorstelling en dergelijke mag de school u per schooljaar een wettelijk bepaald maximumbedrag aanrekenen.

Voor de kleuters die vier jaar oud worden in het jaar waarin het schooljaar begint, betalen ouders maximaal 35 euro, terwijl de ouders van een kind dat vijf jaar oud wordt in het jaar waarin het schooljaar begint, maximaal 40 euro betalen. Voor 2- en 3-jarige kleuters wordt maximaal 25 euro aangerekend.

16. Oudercontact
Bij de aanvang van het schooljaar wordt er een algemene infoavond gegeven. Deze gaat door in de klas van uw zoontje of dochtertje en geeft u de kans om de leerkracht van uw kind en de andere ouders te ontmoeten. U kan ook kennis maken met de directie, de zorgleerkracht, de CLB-verantwoordelijke en het oudercomité.

In de loop van het schooljaar volgen nog 3 spreekgelegenheden. Hierop bespreekt u met de leerkracht en indien gewenst de zorgleerkracht hoe het met uw kind gaat op school. De leerkracht bespreekt met u aan de hand van een aantal gerichte observaties de vorderingen en evolutie van uw kleuter tijdens de voorbije maanden.

We vragen met aandrang uw kinderen tijdens de contactavonden thuis te laten, omdat er slechts gedurende een korte periode toezicht voorzien is.
Buiten deze periode dekt de schoolverzekering geen schade.

17. Fiets
Om praktische redenen kunnen wij geen veilige stallingsplaats aanbieden voor de fiets of buggy van uw kleuter. Enkel wanneer zowel uzelf als uw kind met de fiets naar school komt, maken we graag een uitzondering.

18. Speelgoed
De kleuters mogen op eigen verantwoordelijkheid plastieken ballen, springtouwen en hoepels meebrengen naar school.
Speelkaarten, knikkers, computerspelletjes en ander speelgoed zijn niet toegelaten tenzij uitdrukkelijk vermeld in het heen-en weerschriftje.

19. Schoolverzekering

 • Leerlingen
  De schoolverzekering dekt de lichamelijke schade die het gevolg is van ongevallen op school. Het is de gewoonte dat ouders dit onderling via hun familiale verzekering regelen. U krijgt hiervoor de nodige documenten van het secretariaat die u laat invullen door de dokter en nadien hier weer terugbezorgt.Materiële schade (brillen, fietsen, …) valt niet binnen de schoolverzekering.
 • Vrijwilligerswerk
  Overeenkomstig de wet van 3 juli 2005 verzekert de school de vrijwilligers, waarop zij beroep doet bij bv. schoolfeest, schooluitstap e.d. voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de volgende elementen:

  • De organisatie zelf en de individuele leden van de vereniging zijn verzekerd. Verder zijn alle vrijwilligers en eventuele medewerkers verzekerd, dus ook vrijwilligers die zich op lossere of ad hoc basis inzetten, of familieleden van de vrijwilliger die een handje meehelpen.
  • Alle activiteiten die in de verzekeringspolis omschreven staan, worden verzekerd. Aan die omschrijving wordt steeds een bredere interpretatie gegeven.
  • In de polis worden de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie en de persoonlijke aansprakelijkheid van de vrijwilligers, de bestuursleden van de vereniging, haar werknemers en haar leden geregeld.
  • Zowel schadegevallen die bij of tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk gebeuren, als schadegevallen op de weg van en naar de activiteiten worden gedekt.
  • Wat betreft de omvang van de verzekerde bedragen, gaat de voorkeur uit naar bedragen die parallel lopen met diegene die nu in de familiale polissen van toepassing zijn.
  • In principe is de organisatie steeds aansprakelijk en dus verzekerd. Voor schade veroorzaakt door zware fout of door opzet, kan van dit principe afgeweken worden, op voorwaarde dat de verzekeraar de zware fout of het opzet kan bewijzen.
  • Er worden geen onkostenvergoedingen betaald voor het vrijwilligerswerk.
  • Tijdens de activiteiten kan de vrijwilliger zaken vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot geheimhoudingsplicht zoals bedoeld in art.458 van het Strafwetboek.

Bijdrageregeling

scherm

De vermelde prijzen gelden telkens voor de volledige periode, niet per week. In principe rekent de school deze diensten af op jaarbasis; op eenvoudige vraag bij het begin van het trimester kan de regeling veranderd worden en stort de school het te veel betaalde geld terug.

Naschoolse opvang
Hier werken we met 3 delen. Voor elk aangevat deel wordt 0,40 euro aangerekend.
U tekent af op de intekenlijst.

Deel 1: opvang tot 16:10.
Deel 2: opvang tussen 16:10 tot en met 16:45
Deel 3: opvang vanaf 16:45 tot uiterlijk 17:30

 

Middagpauze, voorschoolse en naschoolse opvang

1. Middagpauze

De leerlingen kunnen ’s middags naar huis gaan eten (tussen 12:00 en 13:00).
Ze worden in de klas opgehaald en verlaten de school via de groene poort. Om 13:00 worden ze via de groene poort naar de klas gebracht.
Behalve op de woensdag kunnen zij de middagpauze op school doorbrengen tegen een driemaandelijkse vergoeding. Zij kunnen dan hun meegebrachte boterhammen opeten.
De kleuters kunnen op school water, thee of melk drinken en brengen geen drank mee naar school.

2. De voor- en naschoolse opvang
Voorschoolse opvang
Vóór 7:45 is de schoolpoort gesloten. Vanaf 7:45 surveilleert een toezichter op de speelplaats. Bij zeer koud weer of bij erge sneeuwval kunnen de leerlingen gedurende een tijdje in een lokaal worden opgevangen.
U brengt uw kleuter tot bij de toezichter.
Vanaf 8:10 brengt u uw kleuter tot aan de gebouwen van de kleuterschool.
Vanaf 8:15 kunnen de jongste kleuters rechtstreeks naar de klas, de oudere kleuters blijven op de speelplaats tot de bel gaat.

Naschoolse opvang
Voor kleuters is naar huis gaan om 15:30 de beste formule.
Helaas zit de werkdag van heel wat ouders er dan nog niet op.
De school biedt naschoolse opvang aan tot 17:30.
Omdat deze opvang aansluit bij de opvang van de lagere school en omwille van veiligheidsredenen, zijn er slechts een aantal afhaalmomenten mogelijk.
Het ophalen van kleuters gebeurt altijd via de groene poort.

 • Tussen 15:30 en 15:50: via de groene poort (dit toezicht is gratis)
 • Tussen 16:10 en 16:25: via de groene poort (betalend toezicht).
  Op dit moment is de middelbare school ook uit.
 • Tussen 16:45 en 17:30: via de groene poort (betalend toezicht)
  Hier eindigt het exclusieve kleutertoezicht. De kleuters worden dan opgevangen samen met de leerlingen van de lagere school, bij mooi weer op de speelplaats, bij slecht weer in de verzamelhal van de kleuterschool. Om 17:30 eindigt het toezicht effectief.

We dringen er bij de ouders op aan om hun kinderen tijdig af te halen.

Bij herhaald te laat afhalen van de kinderen herbekijkt de school of samenwerking tussen ouders en de school nog mogelijk is met betrekking tot het natoezicht.

Woensdagmiddagclub
Op woensdag is het mogelijk dat uw kleuter tot 14:00 op school wordt opgevangen.
Deze club is een variaclub waarin gespeeld, geknutseld… wordt.
Uw kind neemt ook boterhammetjes mee.
Om 14:00 haalt u uw kind dan op aan de groene poort.
Uw kind vroeger ophalen is enkel mogelijk na overleg met de opvangleerkracht.
De bijdrage voor deze club komt op 100 euro per jaar.

Schooluren en toegang tot de school

 • lesuren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
  van 8:25 tot 12:00
  en van 13:00 u tot 15:30
  U kan de kleuters afhalen via de groene poort. (ingang J. Posenaerstraat)
 • lesuren op woensdag
  van 8:25 tot 12:00
  U kan de kleuters afhalen via de grijze poort. (ingang Collegelaan)
  Ouders mogen de school langs deze poort niet betreden.

  • De groene poort wordt eveneens gebruikt door de middelbare en de lagere school.
   Vanaf 8:20 u is het daar rustiger omdat de lessen in de middelbare school dan starten. Breng uw kleuter, indien mogelijk, pas vanaf 8:20 u naar school.
  • De leerlingen kunnen gebruik maken van 2 ingangen:
   • De poort aan de J. Posenaerstraat is open vanaf 7:45 tot 8:30. Ze gaat opnieuw open van 12:00 tot 13:30 voor de middagpauze. Om 15:30 opent ze opnieuw tot 15:45.
   • De poort aan de Collegelaan ter hoogte van de KSA- en scoutslokalen is open een kwartier vóór en een kwartier na de lesuren.
  • Tijdens de schooluren is de leerlingeningang gesloten. De enige toegang tot de school is dan de hoofdingang op de Collegelaan 36.
  • De kleuters verlaten de school via de groene poort, behalve op woensdag. Zij wachten op u aan de scoutslokalen op de Collegelaan en verlaten de school dan via de grijze poort.

Het gezinsbeleid van de school

Het Xaveriuscollege gaat uit van het basisprincipe dat beide ouders samen en in overleg de beslissingen nemen betreffende het onderwijs van hun kind.

Hiermee wil de school niet voorbijgaan aan de dagelijkse realiteit dat de gezinssituatie van een kind kan wijzigen. Basisregel hierbij is dat het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de ouders om samen de opvoeding van hun kind te organiseren, hierover onderlinge afspraken te maken en een goede communicatie te onderhouden.
Wat ook de gezinssituatie is, de school zal altijd een neutrale positie innemen ten overstaan van de ouders. De school kan absoluut niet in de rol van rechter worden gemanoeuvreerd, wanneer één of beide ouders, gedeeltelijk of geheel, ontzet zijn uit het ouderlijk gezag. Het is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de ouders om de school op de hoogte te brengen van de gewijzigde gezinssituatie.
Via de algemene informatiefiche, die bij het begin van het schooljaar moet aangevuld worden, kunnen ouders specifieke afspraken maken met betrekking tot de communicatie tussen de school en de ouders en moet de school op de hoogte gebracht worden van wijzigingen in de gezinssituatie.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Op school spreken we enkel Nederlands. Als school willen wij uw kind zo goed mogelijk begeleiden bij zijn/haar taalontwikkeling.

Als ouder kunt u helpen :

 • door thuis met de kinderen de taal te spreken die u zelf het beste spreekt.Voor de taalontwikkeling van uw kind is het het beste wanneer zij steeds dezelfde taal spreken met dezelfde persoon (b.v. altijd Frans met mama en Nederlands met papa).
 • door Nederlands te leren om uw kind te kunnen helpen en om Nederlands te kunnen spreken op school. Wij vragen ouders nadrukkelijk om binnen de schoolmuren en bij elke activiteit op school enkel Nederlands te praten met hun kind, andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders. Zo weten de kinderen dat Nederlands de taal is die bij de school hoort.
 • door uw kind naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken, naar Nederlandstalige luistercd’s te laten luisteren, met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen en er samen met hen over te praten.
 • door uw kind dagelijks voor te lezen uit een Nederlandstalig boek of prentenboek. (tip: ga samen met uw kind naar de bib om daar leuke boeken te ontlenen.)
 • door uw kind geregeld te laten spelen met Nederlandstalige kinderen en zelf ook te praten met Nederlandstalige ouders.

Wij verwachten dat ouders die zelf onvoldoende Nederlands spreken Nederlandse lessen volgen zodat ze bij elk contact met de school ook Nederlands kunnen spreken met de leerkracht. Wanneer het Nederlands nog onvoldoende wordt beheerst, zorgt u voor een tolk zodat het gesprek met de leerkracht optimaal kan verlopen.
Wanneer we gesprekken over problemen moeten voeren en het Nederlands daarbij een probleem vormt, wordt er na overleg naar een tolk gezocht.

Wie is wie?

1. Het schoolbestuur

Het schoolbestuur schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, ze geeft denkrichtingen aan, neemt beleidsbeslissingen en beheert de goederen van het college.
Jaarlijks wordt deze raad gevraagd het beleid ter beoordeling aan de algemene vergadering voor te leggen.
Het Xaveriuscollege wordt bestuurd door de inrichtende macht: de vzw Xaveriuscollege.

2. De directie
Ann Maesen heeft de administratieve en infrastructurele leiding over de basisschool.
Maesen Ann
Dirk Dobbeleers heeft de pedagogisch – didactische leiding over de basisschool.
Dobbeleers Dirk (directie)
De algemene leiding van het Xaveriuscollege (middelbare school + basisschool) is in handen van Alex Peeters.
201311151558371590tn_IMG_050197_jpg

3. De klasleerkracht
Onze school bestaat uit 5 klassen van maximum 22 kinderen. Dit zijn 3 graadklassen van 4- en 5-jarigen en 2 graadklassen van 2,5-3-jarigen.
De juf speelt een centrale rol in de schooldag van uw kind. Zij biedt uw kind een veilige en vertrouwde omgeving aan met heel wat boeiende activiteiten om optimaal te ontdekken en te ontwikkelen.
Niet alle kinderen vertrekken naar school met dezelfde bagage. Zowel op emotioneel vlak als op het vlak van leren en motorische ontwikkeling zijn er heel wat verschillen.
De klasjuf biedt elk kind een uitdaging op zijn/haar niveau. Het ene kind heeft nood aan extra materiaal, het andere kind heeft extra ondersteuning nodig om iets onder de knie te krijgen.
Driemaal per jaar wordt een spreekgelegenheid voorzien waarop u wordt uitgenodigd om met de klasleerkracht te bespreken hoe het met uw kleuter gaat op school.

Instapklas : (leeuwenklas) juf Kiani Debruijn
kiani.debruijn@xaco.be

Instapklas: (bijtjesklas) juf Katia Colle
katia.colle@xaco.be

K1 (visjesklas) juf Eline De Feyter
eline.defeyter@xaco.be
De Feyter Eline ( Rood)

K2 (kevertjesklas) juf Isabelle Binyingo
isabelle.binyingo@xaco.be
Binyingo Isabelle (Blauw)

K3 (kikkerklas) juf Ellen Maes:
ellen.maes@xaco.be
Maes Ellen ( Groen)

4. Het zorgbeleid en de zorgleerkracht
Zorgcoördinator : juf Isabelle Binyingo
isabelle.binyingo@xaco.be
Binyingo Isabelle (Blauw)

 

 

 

 

Coördinator van de kleuterschool: juf Cindy Laureyssens
cindy.laureyssens@xaco.be
Laureyssens Cindy

 

 

 

Elke kleuter ontwikkelt zich op zijn/haar tempo. De klasjuf is hierin de spilfiguur. De zorgjuf ondersteunt zoveel mogelijk in de klas zodat de kinderen geen waardevolle klasmomenten missen. Wanneer de klasjuf ervaart dat sommige zaken moeilijk verlopen, wordt een zorgoverleg ingericht. Dit is een vergadering waarop de leerkracht, de zorgjuf en eventueel de CLB-medewerker aanwezig zijn. Er wordt naar een aanpak op maat van uw kind gezocht. De zorgleerkracht organiseert de acties die verder worden ondernomen en overlegt met de ouders.

5. CLB
Onze school heeft een samenwerkingsverband met het VCLB De Wissel te Antwerpen.
Hier vindt u de praktische gegevens. Wilt u graag meer weten over de invulling en verdere diensten, dan kunt u dit nalezen in de schoolbrochure.

VCLB De Wissel Antwerpen – Campus Oost
Hallershofstraat 7
2100 Deurne
tel. 03 637 50 60
Schoolverantwoordelijke : Kris Geerinck tel.: 03 270.48.28
Mail: kris.geerinck@vclbdewisselantwerpen.be
Website: www.vclbdewisselantwerpen.be

Het VCLB organiseert een medisch consult voor de 5-jarige kleuters. Hiervan wordt u tijdig per brief op de hoogte gebracht. Dit is een algemeen onderzoek met bijzondere aandacht voor spraak en motoriek.

6. Oudercomité en schoolraad
Het oudercomité ondersteunt de school op verschillende vlakken. Het bestaat uit ouders van kleuters, lagere schoolkinderen en humanioraleerlingen. Ze werken met kernleden die deelnemen aan de vergaderingen en met losse medewerkers die meehelpen tijdens de activiteiten.
Het oudercomité wordt gestuurd door Anne Bergmans, Hans Cools en Martine Van Ecken en is te bereiken per mail via oudervereniging@xaveriuscollege.be
Het oudercomité vormt samen met enkele leerkrachten, leerlingen en leden van de lokale gemeenschap de schoolraad. De directie is er telkens op uitnodiging. De ledenlijst is op school verkrijgbaar.

7. Medisch onderzoek
Er is een beknopt medisch onderzoek voor de kleuters van de eerste kleuterklas en een uitgebreider onderzoek in de tweede kleuterklas. Bij het onderzoek in de tweede kleuterklas worden de ouders vriendelijk verzocht om aanwezig te zijn.

8. ICT
ICT-coördinator basisschool: juf Evelien De Saegher
lsadmin@xaco.be

 

Nuttige gegevens

1.Hoe kan ik de school telefonisch bereiken?

Algemeen telefoonnummer: 03 217 44 10

2.Waar moet ik mijn kleuter naartoe brengen?

Onze school is een gesubsidieerde Vrije Basisschool. Het schoolgebouw omvat een kleuterschool en een lagere school. Samen vormen zij de basisschool. Ook de middelbare school maakt deel uit van het Xaveriuscollege maar behoort niet tot de basisschool. De ingang voor de kleuterschool bevindt zich in de J. Posenaerstraat ter hoogte van de Xaveriusstraat (de groene poort). U brengt uw kleuter naar de speelplaats van de lagere school. Daar vindt u ook de ingang van het kleutergebouw. De school begint om 8.25 u .
Op dat moment moet uw kleuter in zijn / haar klasje aanwezig zijn. 
U kan ook vroeger op school terecht: 

 • Tussen 7:45 u en 8:10 u zet u uw kind af op de speelplaats van de lagere school.
 • Vanaf 8:10 u brengt u uw kind rechtstreeks naar de kleuterspeelplaats (zie ook punt 6: schooluren).
 • Vanaf 8:15 brengt u de jongste kleuters rechtstreeks naar de klas.

Opgelet: de poort sluit om 8:35

3.Wat als ik te laat ben?
Tijdens de schooluren is de groene poort gesloten. Wanneer u uw kleuter vroeger moet afhalen (in samenspraak met de klasleerkracht of directie) of wanneer u door omstandigheden te laat bent, kunt u de school enkel binnenkomen via de hoofdingang, Collegelaan 36 (aan het pleintje ).
Te laat komen is niet prettig voor uw kind. Het komt binnen in een klasje waar de activiteiten al volop aan de gang zijn. Maak er dus een goede gewoonte van om tijdig te vertrekken naar school.